« از زبان حافظ | صفحه‌ی اصلی | با من به جهنم بیا
یا
دوفیلم با یک بلیت »

شنبه روز بدی بود

June 24, 2017


photo_2017-06-24_20-19-36.jpg

ما آدم‌های فراموشکاری هستیم آقای اسدی؛ شاید حتی چند سال دیگر فراموش کنیم که شما در کدام روز و کجا تسلیم مرگ شدید. داستان‌هایتان اما هستند، دست‌کم تا وقتی کلمه باشد و ادبیات و اهلش.

لينک مطلب | 8:29 PM