« عهد جدید | صفحه‌ی اصلی | شبانه »

هله...

October 14, 2015


چه خوبه بعد مرگُم...هله والله بگویند...نهنگی مرده و وِی...هله دریاش گوره...هله دریاش گوره...
دلُم تنگه مو از درد...مو از دست زمانه...نه زن خواهم، نه فرزند...نه فرزند و نه خانه...
رهی در پیش دارُم...والله هولناکه...اگر تو با منی وِی...والله زین ره چه باکه... والله زین ره چه باکه..

«بخشی از یک ترانه‌ی جنوبی»

لينک مطلب | 10:10 PM