« سوم شخص مفرد | صفحه‌ی اصلی | تار می‌شوی پشت حلقه‌های اشک »

ثبت اختراع

October 4, 2015


این نظرگاه‌ها دیگر جواب نمی‌دهند. دنبال این‌ام که یک نظرگاه ثبت کنم به اسم «توانای کل»، یا مثلاً «اول شخص قادر متعال». شاید روزگارمان بهتر شد.

لينک مطلب | 10:14 PM