« فراموشی | صفحه‌ی اصلی | مثل خون در رگ‌های من »

True Detective

June 22, 2015


فصل دوم؟ برای شروع بد نبود، اما باید منتظر ماند و دید با این همه بازیگر و با این کالین فارل در هم شکسته و خسته می‌تواند خودش را از زیر سایه فصل اول بیرون بکشد یا نه.

لينک مطلب | 11:50 PM