« گذر از آبی روزها | صفحه‌ی اصلی | عجب صبری دارد سردار... »

‏در‬ دنیای تو ساعت چند است؟

May 21, 2015


خب، مساله اصلی این نیست که چند نفرمان می‌توانیم مثل «فرهاد» عاشق و دیوانه باقی بمانیم، همه‌ی ماجرا این است که طرف دیگر داستان کسی باید باشد که این دیوانگی را قدر بداند، که به چشم وظیفه و اصول خدشه ناپذیر و همیشگی به آن نگاه نکند و کاری کند که آخرش، یکی اینجا، بعد از شش ماه، دو، یازده یا سی سال بتواند لبخند بزند و بگوید، می‌ارزید...

لينک مطلب | 10:08 AM