« بچه مایه‌دارهای جهان، بزنید کنار که ما هم آمدیم | صفحه‌ی اصلی | روز نهم »

با خشم

April 26, 2015


من روزهای تلخی را ديده‌ام
وحرف های خيلی زشتی شنيده‌ام
بسيار زشت‌تر از فقر
اما
سوگند خورده‌ام کلامی بر زبان نياورم
وخواب های خود را هم
با هيچ‌کس نگويم
باری
شادم از اينکه سپيده دم باز دميده است
و برف های خوب دماوند
در بستری از آبی راحت لميده‌اند

در ضمن
عشق نيز دروغ است

«ضياء موحد»

لينک مطلب | 8:38 PM