« ویرانی | صفحه‌ی اصلی | رستگاری »

طبقه‌ی متوسط

April 14, 2015


ماجرا ساده است. عصر که از شرکت بیرون می‌زنی و می‌خواهی سوار ماشینت بشوی می‌بینی آینه سمت شاگرد سرجایش نیست. فقط خود آینه غیبش زده و قاب خالی‌اش هم بدجوری به چشم می‌آید. سر می‌گردانی تا پارک‌بان را پیدا کنی که می‌بینی دارد می‌دود طرفت. نزدیک‌های ظهر، دیده که یک 206 سفید کنار ماشین نگه داشته، بدون آینه، مرد سی و چند ساله‌ای از آن پیاده شده، با پیچ گوشتی آینه ماشیت را از قاب درآورده، سوار ماشین‌اش شده و رفته. پارک‌بان این‌ها را تعریف می‌کند و کاغذ مچاله‌ای را که شماره یک ماشین رویش نوشته به دستت می‌دهد.
قیمت آینه‌ی 206 کم‌تر از ده هزار تومان است؛ قیمت آینه‌ی 206 کم‌تر از ده هزار تومان است. هر روز این جمله را با خودتان تکرار کنید و یادتان باشد وقتی از طبقه‌ی متوسط حرف می‌زنید، زیاد روی شعور و فرهنگ و پرنسیپ این طبقه و آدم‌هایی که این طبقه را می‌سازند حساب نکنید. کثافتی که گرفتارش هستیم، بیش از هر چیز محصول همین طبقه است.

#طبقه‌ی متوسط #له له زدن برای یارانه #صف کشیدن برای هر کوفتی که مجانی باشد #شرف #پرنسیپ #دروغ #پشت سر این و آن شر و ور گفتن #آدم نبودن

لينک مطلب | 9:19 PM