« پیش از غروب | صفحه‌ی اصلی | ... »

که دشت آسمان دریای آتش گشته از گردم

February 2, 2015


برآر ای بذر پنهانی سر از خواب زمستانی
که از هر ذره‌ی دل آفتابی بر تو گستردم

«هوشنگ ابتهاج»

لينک مطلب | 8:03 PM