« Don Jon | صفحه‌ی اصلی | وقت خوب مصائب »

برای کلاه آهنی ها

May 21, 2014


50-dar-70-bastedddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729.jpg


تماشاخانه مشایخی بزرگ نیست، ظرفیت اش شاید به پنجاه نفر هم نرسد، اجرای «برای کلاه آهنی ها» هم فقط تا چند روز دیگر ادامه دارد؛ پس اگر نمی خواهید یکی از ضد جنگ های خوب این چند سال از کف تان برود، بجنبید، لطفاً!

لينک مطلب | 1:13 PM