« خوشبختی | صفحه‌ی اصلی | دیالکتیک تنهایی »

پریما دبل شعور

April 13, 2014


مردم تالار وحدت را پر کرده‌اند، رهبر ارکستر روی سن می‌آید و آماده‌ می‌شود؛ درست پیش از آغاز اجرا، آقایی توی یکی از بالکن‌ها، بستنی پریما دبل چاکلت‌اش را گاز می‌زند. صدا توی تالار می‌پیچد. رهبر ارکستر به مرد نگاه می‌کند می‌گوید: «پریما دبل چاکلت». مرد از صندلی‌اش بلند می‌شود، نگاهی به حضار می‌کند و فریاد می‌زند: «پریما دبل چاکلت». مردم از صندلی‌هایشان بلند می‌شوند و هیجان زده فریاد می‌زنند: «پریما دبل چاکلت»، «پریما دبل چاکلت»...
این تبلیغ شرکت محترم میهن، تصویری است تمام قد از آن‌چه در ایران می‌گذرد. تصویری از فقر فرهنگی، تنهایی هنرمند و ضعف مفرط سازمان‌هایی که باید متولی فرهنگ باشند. به خاطر نمایش همه‌ی این‌ها از شما متشکریم، میهن خانم!

لينک مطلب | 5:04 PM