« وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ | صفحه‌ی اصلی | زِرزِرای الکی »

روزانه

July 27, 2013


وقتی غذا برایت هدف باشد و نه وسیله، آشپزی می‌شود عشق، درمان، امر خلاقه؛ درست مثل نوشتن.

لينک مطلب | 8:56 PM