« به نام مادر | صفحه‌ی اصلی | هذیان به سعی نیمه شب 21 »

خیال‌بافی‌های وقت سفر

December 8, 2012


توی جاده‌ی سرچشمه به کرمان، پل کوچکی هست به نام پل عباس معروفی؛ راه‌دار شهید عباس معروفی. نمی‌دانم چند سال باید بگذرد که دشمنی بعضی از آدم‌های سیاسی با ادبیات و اهل‌اش جای‌اش را به صلح بدهد و یک جایی، یک گوشه‌ای از این کشور، خیابانی داشته باشیم به نام ساعدی، گلشیری، ابراهیم گلستان، بهرام صادقی و...
یعنی چنین روزی می‌رسد؟

لينک مطلب | 10:58 PM