« غلط ننویسیم | صفحه‌ی اصلی | این روزها »

...

July 3, 2012


زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی

طبعن حافظ...

لينک مطلب | 10:07 PM