« این روزها | صفحه‌ی اصلی | این مردم نازنین »

...

February 8, 2012


دوست داشتن تو
يک تاکسی نامرئی
در پس‌کوچه‌های ظهر تابستان بود
يک تاکسی نامرئی
که هيچ‌کس را سوار نمی‌کند
.
.
.
يا برگرد
يا
برگرد.

«سعدی گل‌بیانی- برگ‌های بی‌عشوه‌ی ختمی ـ نشر چشمه»

لينک مطلب | 9:06 PM