« مسیح بازمصلوب | صفحه‌ی اصلی | »

...

November 8, 2011


مثل درختی
که توی باد تکیه می‌زند به درختی
مایل‌ام به تو...

«آرزو دهقانی»

لينک مطلب | 9:37 AM