« و سپیده‌دم با دست‌های‌ات بیدار می‌شود | صفحه‌ی اصلی | امروز »

این روزها

September 9, 2011


یک سکانسی هست توی کنعان، که مینا، آشفته و پریشان، نیمه‌شب، توی ساحل ایستاده و به دریایی نگاه می‌کند که موج دارد و موج دارد...؟
همان!

لينک مطلب | 2:45 PM