« شهروند دیروز، شهروند امروز | صفحه‌ی اصلی |

Just have to move the bat out of your head

»

Take another walk out of your fake world

July 8, 2011


اگر قرار باشد یک جایی برگردم و این روزها را مرور کنم، اگر بخواهم برگردم به بهترین ِ این روزها، به یکی از همان لحظه‌ها که وقتی به یاد می‌آوری‌شان، هرچه تنش و بدی و سختی است را فراموش می‌کنی، لابد باید برگردم به دیشب؛ به همان لحظه‌ای که «یو - تِرن» مثل دود ِ سیگار اتاق را پر کرده بود، به همان حسی که ناگهان خزید زیر پوستم و شد آن جمله‌ای که نزدیک لاله‌ی گوشت گفتم؛ به مکث تو، میان هم‌صدایی با آرون، و به همان لبخندی که چند ثانیه نشست روی لبهایت.
از این روزها، فقط همان لبخند، همان چند ثانیه است که برای من می‌ماند.

لينک مطلب | 9:35 PM