« This is the way it ends | صفحه‌ی اصلی | Graham Greene »

حس تنهایی

March 22, 2011


بیایید دست در دست هم نهیم به مهر و پیش از آن‌که خیلی دیر شود برای آقای صدا یک بازی خداحافظی بگذاریم.

لينک مطلب | 3:17 PM