« قهرمان شدیم | صفحه‌ی اصلی | پیام‌ نیمه‌بازرگانی »

...

August 20, 2009

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
قصه‌ی ماست که در هر سر بازار بماند

«حافظ»

لينک مطلب | 8:27 PM