« متشکریم آقای جلالی | صفحه‌ی اصلی | حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس »

...

May 3, 2009

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد
گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید

لينک مطلب | 8:10 PM