« ... | صفحه‌ی اصلی | هارونیه »

مثل درخت اردیبهشت...

December 13, 2008

برای «لام»

خیلی وقت است می‌خواهم بنویسم، که نمی‌شود نادیده گرفت، حضورت را، این گاه و بی‌گاه سرک کشیدن‌ها‌ و بی‌هیچ انتظاری تاب آوردن و پاک کردن این همه تلخی را؛ نمی‌شود ندید، که هستی، این‌قدر ناب و مهربان و شیدا...
خیلی وقت است که می‌خواهم بنویسم؛ اردیبشهت ماه بی‌نظیری است، ماه خوبی برای مردن و ماه خوبی برای دوست داشتن.

لينک مطلب | 10:32 PM