« بیمار ایرانی | صفحه‌ی اصلی | از میان نامه‌های این روزها... »

...

November 3, 2008

زندگی قانع‌ات نمی‌کند
و تو به اندکی مرگ احتیاج داری

«الیاس علوی»

لينک مطلب | 11:33 PM