« شعبه‌ی دیگری ندارد! | صفحه‌ی اصلی | زندگی دوگانه‌ی ناتور »

...

July 25, 2008

وقتی به هم نزدیک می‌شویم
بیش‌تر از هم فاصله می‌گیریم
وقتی با هم هستیم
بیش‌تر تنهاییم
آرام آرام
خانه‌ای در ذهن‌مان شکل می‌گیرد.

او تنهاست
من هم تنهایم
و از دودکش خانه
اندوه بالا می‌رود
دیوارهای گلی نامریی
لخت و عور
به هر طرف که می‌نگریم
به خودمان برمی‌خوریم.

«شعرهای عزیز نسین- مترجم: رسول یونان- نشر مشکی- چاپ دوم ۱۳۸۶»

لينک مطلب | 6:14 PM