« وای به روزی که بگندد نمک | صفحه‌ی اصلی | فقط بگو... »

...

July 5, 2008

اما
این آسیاب کهنه به نوبت نیست
شاید همیشه نوبت ما فرداست...

«قیصر امین‌پور»

لينک مطلب | 7:19 PM