« سرگذشت یک غریق | صفحه‌ی اصلی | هیچ داستانی از آسمان نمی‌آید »

حافظ در تاریکی

May 24, 2008

به لب رسید مرا جان و برنیامد کام
به سر رسید امید و طلب به سر نرسید

لينک مطلب | 11:50 PM