« قصه‌ی ناتمام مانده‌ها | صفحه‌ی اصلی | روزانه »

فقط برای چند لحظه!

February 10, 2008

نشسته رو به دوربین و با بغضی تقلبی می‌گوید: «خدایا، فقط برای چند لحظه درد و رنج جانبازان شیمیایی را به ما ببخش تا ما هم از عشق‌بازی آن‌ها با تو با خبر بشویم...»
تبر هم گردنش را نمی‌زند.

لينک مطلب | 10:21 PM