« و باز روزمرگی | صفحه‌ی اصلی | و باز دیوانگی... »

...

May 23, 2007

وابسته نشو، همیشه زمان خداحافظی رو خودت تعیین کن...

«حلقه کنفی- وحید پاک‌طینت- نشر چشمه»

لينک مطلب | 10:35 PM