« ... | صفحه‌ی اصلی | دود می‌شوم »

حواست هست؟

December 27, 2006

می‌دانم که هستی، فرقی هم نمی‌کند کجا، توی همین اتاق
نشسته روی تخت، ایستاده زیر تیرچراغ برق نزدیک خانه یا میان آدم‌های پیاده
روهای شلوغ میدان ولیعصر. می‌فهمم که هوایم را داری، که هوایم را داشته‌ای
تمام این سال‌ها، اما این روزها...کمی بیشتر لطفا،فقط کمی. یادم
می‌ماند، مثل همیشه!

لينک مطلب | 12:00 AM