« وقتی از عشق حرف می زنیم... | صفحه‌ی اصلی | خدای چیزهای کوچک »

چیزهای کوچک

April 27, 2006

تازه رسیده‌ام خانه و برخلاف تمام هفته هایی که گذشته اند
سرحالم. هوا عالی بود؛ مثل پارک جمشیدیه و بارانی که می‌بارید و نوری
که آسمان تهران را روشن می کرد . بعد هم ضیافت فیلم جرج کلونی
بود در سینما فرهنگ که هیچ کس را پشیمان نکرد.
خوبم و سرحال؛ و همه‌اش
به خاطر لحظه‌های کوتاه امروز است. به خاطر چیزهای کوچک دوست
داشتنی...

لينک مطلب | 12:00 AM