« لعنت به این خاطرات | صفحه‌ی اصلی | بدون شرح! »

با چه کسی؟

February 17, 2006

کریستف: ...چه کسی... با چه کسی... با چه کسی سخن... با
چه کسی باید سخن گفت؟... با چه کسی باید سخن گفت؟...با چه کسی؟

ده
فرمان- کریستف کیشلوفسکی
فرمان اول: من خدا هستم پروردگار شما
نشر
ماهریز- مترجم: عرفان ثابتی

لينک مطلب | 12:00 AM