« ابری،همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق ! | صفحه‌ی اصلی | و حتی يک کلمه هم نگفت...! »

Three Wishes ( ديوانگي ۱۶ )

February 21, 2005

مي‌دانم كه احمقانه - و شايد
هم كليشه اي - به نظر مي‌رسد ، اما تمام زمستان گذشته را با «Three Wishes
» راجر واترز سر كردم . مثل ديوانه ها ، يك كاست نود دقيقه‌اي را فقط با
اين آهنگ پر كرده بودم و صداي راجر واترز بود كه مدام تكرار مي شد و حسرتي
كه در پايان ترانه باقي مي ماند . حالا كه به آن روزها نگاه مي كنم ، مي
بينم كه انگار هيچ چيز عوض نشده است . آن نوار كاست را ، بهار امسال ، يك
جايي گم و گور كرده بودم چون فكر مي كردم كه واقعا دارد ديوانه ام مي كند .
اما ديروز دوباره « Amused To Death » را از ميان آرشيو cd ها پيدا كردم و
باز رفتم سراغ ترك 12 . نه ، هيچ چيز عوض نشده است . فقط من بعد از همه اين
ماههايي كه گذشته اند ، جرات حرف زدن پيدا كرده‌ام و تو بعد از همه آن
سالهايي كه تمام شده‌اند،جرات نشنيدن و انكاركردن .
راستي ، يك چراغ
جادوي جديد سراغ نداري ؟ يا شايد هم چيزي شبيه به آن ؟ قول مي دهم يك روز
جبران كنم ...!

Reached back for the
bottle
And rubbed against the lamp
Genie came out smiling
Like
some Eastern tramp
He said hey boy what's happening
What is going
on
You can have three wishes
If you don't take too long
I said
well
I wish they were all happy in the Lebanon
Wish somebody'd
help me write this song
I wish when I was young
My old man had not
been gone
Genie said consider it done

There's
something in the air
And you don't know what it is
You see someone
through the window
Who you've just learned to miss
And the road
leads on to glory but
You've used up your last wish
Your last
wish
And you want her to come home

Genie said I'm
sorry
But that's the way it goes
Where the hell's the lamp
sucker
It's time for me to go
Bye

There's
something in the air
And you don't know what it is
You see someone
through the window
Who you've just learned to miss
And the road
leads on to glory but
You've used up your last wish
Your last
wish
And you want her to come home

Artist: Roger
Waters
Album: Amused To Deathلينک مطلب | 12:00 AM