« ... (۲ ) ! | صفحه‌ی اصلی | و شب قدر از هزار شب برتر است ! ( ديوانگی ۱۲ ) »

ديوانگی ۱۱

November 1, 2004


زير باران
ايستاده ام
به باغچه نگاه
مي كنم
كرمها آمده اند
ديگر
تنها نيستم !

لينک مطلب | 12:00 AM