« ميزگرد ادبيات داستانی در وب | صفحه‌ی اصلی | ديوانگی ۹ »

بدون عنوان !

June 15, 2004

در حيرتم اينجا
اين بيد سر به راه ...چرا
؟
چرا اين همه خسته و خاموش
از شكستن سرشاخه هاي بلند خود حرفي نمي
زند !
آيا سكوت
هميشه سرآغاز تمرين گفتگوي باران است ؟
پس تو كه
با فال سبز علف آشناتري
بگو كي باران خواهد آمد ؟!

« سيد علي
صالحي
»
--------------------------------------------------------------------------------

1.
از مجيد ضرغامي
ممنونم به خاطر يادداشت انتقادي اش بر جلسه « ادبيات داستاني در وب » .
خواندن اين يادداشت را نه به عنوان سخنران آن جلسه كه به عنوان يك طرفدار
ادبيات توصيه مي كنم ! فقط ای کاش مجيد خان ضرغامی کمی بيشتر در نقل قولها
رسم امانت داری را به کار می بست و ای کاش امکان آن بود که برای دوستان
منتقد کمی از اتفاقات پشت پرده اين جلسه به ظاهر ساده را شرح می دادم . فقط
اين را بگويم که اگر پيشنهاد سيد رضا شکراللهی و پيگيريهای او نبود شايد
اين جلسه هرگز امکان برگزاری نمی يافت...

2. سرانجام بعد از مدتها
، گفتگو مفصل من با رضا قاسمي هم امكان چاپ پيدا كرد . هرچند ظاهرا به دليل
علاقه بيش از حد دوستان صفحه آرا روزنامه شرق به مفهوم « مرگ مولف » نام من
از بخش دوم مصاحبه حذف شده است . اگر كسي از دوستان هنوز مصاحبه را نخوانده
است ، مي تواند بر روي لينك سمت راست صفحه – در قسمت يادداشتهاي من در
مطبوعات – كليك كند ...


لينک مطلب | 12:00 AM