« ... | صفحه‌ی اصلی | در نروژ مگر چه خبر است ؟ »

ديوانگی ۳

February 7, 2004


خسته ام ،
خسته !
فردا را نمی خواهم

گذشته را به من بازگردان...

- ارديبهشت ۸۲

لينک مطلب | 12:00 AM