« سرگردان ميان حقيقت و افسانه | صفحه‌ی اصلی | زبان شناسی در تقابل با نقد ادبی »

...

June 29, 2003

هاينريش بل مي گويد : « لحظاتي وجود دارند كه تكرار آنها ممكن نيست.هرگز نبايد سعي در تكرار لحظات داشت.بايد آنها را همانگونه كه يك بار اتفاق
افتاده اند تنها به خاطر آورد.»

لينک مطلب | 12:00 AM